Algemene voorwaarden www.vindeenzelfstandigprofessional.nl

 

Tot stand gekomen  op 24 november 2015.

Algemene Voorwaarden www.vindeenzelfstandigprofessional.nl, gevestigd aan hertzogstraat 98, 1782 RP, te Den Helder.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die www.vindeenzelfstandigprofessional.nl voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Dienstverlening op afstand:             De overeenkomst tussen de opdrachtgever en www.vindeenzelfstandigprofessional.nl, waarbij in het kader van een door de www.vindeenzelfstandigprofessional.nl georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:                                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                                   Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met www.vindeenzelfstandigprofessional.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Niet van toepassing.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schrijftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft www.vindeenzelfstandigprofessional.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft www.vindeenzelfstandigprofessional.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de overeengekomen betaling heeft gedaan.
 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft www.vindeenzelfstandigprofessional.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Honorarium

 1. Het Honorarium bestaat uit een overeengekomen vast bedrag van €65,--.
 2. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.
 3. Het Honorarium geldt als een eenmalig bedrag voor de gehele looptijd dat de opdrachtgever staat ingeschreven.

Artikel 8 Wijziging honorarium

 1. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op www.vindeenzelfstandigprofessional.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
  - de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  - www.vindeenzelfstandigprofessional.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  - bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 3. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 4. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort www.vindeenzelfstandigprofessional.nl uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort www.vindeenzelfstandigprofessional.nl uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  - reisovereenkomsten;
  - financiële diensten;
  - internetveilingen;
  - diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  - diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  - diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop www.vindeenzelfstandigprofessional.nl geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  - diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
  - diensten van persoonlijke aard;
  - diensten op maat gemaakt.

Artikel 10 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de www.vindeenzelfstandigprofessional.nl opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever www.vindeenzelfstandigprofessional.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij www.vindeenzelfstandigprofessional.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.  
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens www.vindeenzelfstandigprofessional.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft www.vindeenzelfstandigprofessional.nl in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft www.vindeenzelfstandigprofessional.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst www.vindeenzelfstandigprofessional.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl kan worden gevergd.
 3. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst www.vindeenzelfstandigprofessional.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl kan worden gevergd;
  - de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  - de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  - de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl geleden schade.

Artikel 15 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop www.vindeenzelfstandigprofessional.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel www.vindeenzelfstandigprofessional.nl als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Onderzoek en reclame

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever www.vindeenzelfstandigprofessional.nl binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl.
 2. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor www.vindeenzelfstandigprofessional.nl kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl ingeschakelde derden.
 6. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor www.vindeenzelfstandigprofessional.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens www.vindeenzelfstandigprofessional.nl vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart www.vindeenzelfstandigprofessional.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien www.vindeenzelfstandigprofessional.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 19 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de door www.vindeenzelfstandigprofessional.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

 1. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl verstrekt, zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Opdrachtgever gaat akkoord dat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 6. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 22 Cookies

 1. Bij het bezoeken van onze website kan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 3. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan www.vindeenzelfstandigprofessional.nl verstrekt en www.vindeenzelfstandigprofessional.nl verzamelt, zal www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 4. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 5. De informatie die www.vindeenzelfstandigprofessional.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Het is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 7. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak www.vindeenzelfstandigprofessional.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en www.vindeenzelfstandigprofessional.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is www.vindeenzelfstandigprofessional.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 8. De Opdrachtgever gaat akkoord dat www.vindeenzelfstandigprofessional.nl de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 9. www.vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 23 Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 24 Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij www.vindeenzelfstandigprofessional.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen www.vindeenzelfstandigprofessional.nl en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voRegistreer direct